นางสาวชลชญา  คงสมมาตย์ 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นำทีมบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
แสดงเจตจำนง ทุจริต รับสินบน มีความผิดต้องรับโทษ
ทางวินัย รวมพลังไทยไม่โกง เป็นหน่วยงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
NO GIVE POLICY