ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี