วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางพระ ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ รวมถึงได้รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ. 2563