วันที่ 14 -​ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรวจสอบการบริหาร และระบบการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ วิทยาเขตจันทบุรี