วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร 5 ชั้น 1