วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปะศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมภูวนารถ อาคาร 9 ชั้น 3