Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
29 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันิุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2559
14 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ตารางสรุปสถานภาพอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
30 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560
15 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
27 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
26 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนด เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส
14 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนด เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
13 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี