Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการจัดการความรู้
29 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (1 ตุลาคม 2560)
22 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559
23 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศสำหรับข้าราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่3/2559
21 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
10 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภททั่วไป)ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภททั่วไป)ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตอุเทน
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน สถานที่เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs