Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
22 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาคณบดีคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
22 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบสอบถามความพึ่งพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
19 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558
08 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
10 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
02 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
02 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน
02 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองคลัง
28 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
28 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110