Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
27 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
27 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
27 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน)
26 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบริหารงานบุคคล
20 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ(วุฒิขาดแคลน)
19 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110