Easy Slider jQuery Plugin Demo

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แนวทางการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ สำหรับผู้รับทุนการศึกษา ภาคนอกเวลา
19 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557
14 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
02 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
30 พฤษภาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2557
24 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
24 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน)
24 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (คัดเลือก)
09 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110