Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
28 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงประวัติส่วนตัวของบุคลากรในสังกัด
05 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แนวทางการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ สำหรับผู้รับทุนการศึกษา ภาคนอกเวลา
19 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557
14 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม
28 ตุลาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 ตุลาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา
21 ตุลาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
21 ตุลาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครลูกจ้างชั่วรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ตุลาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110