Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่1/2558
22 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
12 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
28 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงประวัติส่วนตัวของบุคลากรในสังกัด
05 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติหน้าที ณ กองพัฒนานักศึกษา
22 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน ปฎิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
22 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน)
20 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันคุณภาพ
20 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110