Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
28 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงประวัติส่วนตัวของบุคลากรในสังกัด
05 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แนวทางการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ สำหรับผู้รับทุนการศึกษา ภาคนอกเวลา
19 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557
14 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฎิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2557
08 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
08 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (คัดเลือก) ครั้งที่ 2/2557
08 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา
04 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110