ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)


ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
13 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สรุป
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs