ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2561)


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2561)
11 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs