รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
19 ธันวาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาชีวเคมี หรือสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาความลับของทางราชการ

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาการตลาด หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาความลับของทางราชการ

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 มกราคม 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs