รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
21 พฤศจิกายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป

หน่วยงานที่บรรจุ   สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

จำนวน 1 อัตรา   อัตราเลขที่ 30378 อัตราค่าตอบแทน 18,000.- บาท

คุณสมบัติ  - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจ
- ต้องศึกษาวิชาทางด้านการเงินและการบัญชีรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดี มีความรับผิดชอบและมีความขยันอดทน
- มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีภาครัฐและระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (GFMIS) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09-00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6922360 และดูรายละเอียดได้ที่ http://op.rmutto.ac.th/person

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร จะประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  ณ  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  หรือที่เว็บไซต์ http://op.rmutto.ac.th/person

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (สัมภาษณ์) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

การเลือกสรร (สัมภาษณ์) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs