ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2561


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
21 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs