Untitled Document
 

 

ราชกิจจานุเบกษา

1.  ประมวลคำถาม

– คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

พระราชบัญญัติ

1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                

2.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551        

3.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548                              

4.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538                              

5.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543                     

6.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544                      

7.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547                     

8.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551                  

9.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551                    

10.  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550                      

11.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 

ประกาศ ก.พ.อ.

1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

2.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

3.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552

4.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555

5.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555

6.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555

7.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556

8.  เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556

9.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
1.  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550           

2.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

3.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก     

4.  ข้อบังคัง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553                   

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน 

เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553      

6.  ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552                               

7.  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550                              

8.  ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2556                            

9.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานขอส่วนงานภายใน พ.ศ.2552        

10. ข้อบัังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2553               

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ พ.ศ.2558

 

12. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น พ.ศ.2557

ประกาศมหาวิทยาลัย
1.  ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย    

2.  ประกาศ ว่าด้วย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้างสำหรับการจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ พ.ศ. 2558

3.  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตาม     ประสบการณ์

4.  ประกาศ เรื่อง วิธีการ และเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกhttp://old.rmutto.ac.th/fileupload/สมัญญา พิมพาลัย1เกณฑ์ภาษาอังกฤษ.pdf

ระเบียบมหาวิทยาลัย


1. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

2.  ระเบียบ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2555                                                                     

3.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2553             

4.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ . 2553       

5.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2553     

6.  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2557

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

1.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้     ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 

2.  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

3.  การเลื่อนขั้นเงินเดือน
    -  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2554

    -  ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2554

    -  ประกาศ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

     -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน     สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

     -  ประกาศ เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                                                    

1.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 

2.  ข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

3.  ระเบียบ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2558                                                                

4.  ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 


5.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
6.  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556     

7.  ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของ   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                                                          

8.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555     

9.  ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557        

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557                                                                                

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

12. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2551

13. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบัน     อุดมศึกษาเพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558                                   

14. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาชีพและคุณวุฒิที่ขาดแคลน

15. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกhttp://old.rmutto.ac.th/fileupload/สมัญญา พิมพาลัย1ประกาศหลักเกณฑ์ พนง..pdf           

16. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่5) พ.ศ.2558 http://old.rmutto.ac.th/fileupload/สมัญญา พิมพาลัย1ข้อบังคับ พนง.(ฉบับ5)2558.pdf

17. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

18. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก (ฉบับที่ 2)


พนักงานราชการ                                                              

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                         

2.  รายละเอียดประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ           

3.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา  

และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ                                                        

4.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ 

ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

5.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ                                                                                    

6.  แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 


7.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   ราชการ
 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs