Untitled Document
      ประกาศคณกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
      ตารางสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
      ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย วัน เวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
      สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินรายได้ในปีงบประมาณโดยได้รับค่าจ้าง

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs