Untitled Document
 
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ
 
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
      ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกาาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศ
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ สำหรับผู้รับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ลาศึกษาต่อจัดทำแผนการศึกษา แผนการปฏิบัติงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
      ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การให้ทุนเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
      ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549
      ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2551
      ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การให้ข้าราชหารไปศึกาาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538
      แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนที่ทางราชการกำหนด
      พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงืนเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
      หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและชดใช้เงินกรณีรับทุนการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 
มติคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
 
แบบฟอร์ม
      แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ
      แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
      แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ
      แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ
      แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
      แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
      แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกาาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ภายในประเทศ
      แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
      แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
      สำนักงาน ก.พ. โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล
      แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษาต่อ)
      แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย) ภายในประเทศ และต่างประเทศ
 
สัญญา
      สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
      สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
      สัญญารับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
      สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลา
      สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศปกติ
      สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
      สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ
      สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
      สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
      สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs