Untitled Document
 
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
      แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
      แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์
      แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
      ข้อบังคับม. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
      ข้อบังคับม. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
      ขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
 
เงินประจำตำแหน่ง
      หนังสือ สกอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
      ประกาศ ม. เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557
      ระเบียบ ม. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
 
การประเมินผลการสอน
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
      ข้อบังคับม. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2553
 
ประกาศ ก.พ.อ.
      (New) การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
      (New)หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
      (New) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
      แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม
      ตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
      ประกาศก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ (ฉบับประมวลรวม2-10)
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
       ประเภทของผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
      คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
      รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
 
รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
      แบบ ก.พ.อ.03
      ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
      แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
      (ยกเลิก) แบบ ก.พ.อ.03

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs