Untitled Document
พนักงานราชการ
      แบบหมายเลข1-2พนักงานราชการ
      สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      คู่มือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
      ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดอัตราร้อยละที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 2554
      หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/17 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558
      หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/6 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม
      ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
      ิประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
      ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
      แบบกำหนดภาระงานของคณาจารย์ประจำ
      แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
      คำแนะนำในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      แบบหมายเลข1-2พนักงานในสถาบัน
      หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 0.1 สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
      หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
      แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 1)
      หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0580.104(3)/3633 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูง บัญชีค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินค่าตอบแทนสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0580.104(3)/0651 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง การแบ่งกลุ่มวงเงินและการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
      คำแนะนำในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      แบบหมายเลข1-2
      หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 0.1 สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
      หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 1)
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 3)
      แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 2)
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 1)
      หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
      ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
      กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
      กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
      กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
      กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
      ิข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งกลุ่มวงเงิน และการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
      หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0580.104(3)/2010 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(5)/ว 718 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558
 
ลูกจ้างประจำ
      การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
      คำแนะนำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2560
      สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      แบบหมายเลข1-4ลูกจ้างประจำ
      บัญชีกำหนดคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลงวันที่ 14 กันยายน 2554
      หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
      หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
      แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงและบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs