Untitled Document
พนักงานราชการ
      1.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
      2.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
      3.คู่มือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
      4.สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      5.แบบหมายเลข1-2พนักงานราชการ
      6.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
      7.การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
      8.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
      9.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
      10.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดอัตราร้อยละที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 2554
      11.หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/17 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558
      12.หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/6 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม
      13.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
      14.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
      15.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
      16.แบบกำหนดภาระงานของคณาจารย์ประจำ
      17.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      (New15-11-61)หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 0.05 สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      (New15-11-61)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การแบ่งกลุ่มวงเงินและการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      (New15-11-61)แบบหมายเลข1-2พนักงานในสถาบัน
      แบบเก็บข้อมูล(KPIsTemplate)
      3.สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      4.คำแนะนำในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      5.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      6.การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
      7.คำแนะนำในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552
      10.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558
      11.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      12.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      13.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      14.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
      15.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
      16.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      17.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
      18.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน
      19.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      20.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      21.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      22.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน
      23.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      24.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      25.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      26.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      27.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      28.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      29.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      30.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      31.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      32.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 3)
      33.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 2)
      34.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 1)
      35.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      36.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      37.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      38.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 3)
      39.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 2)
      40.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 1)
      41.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      42.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      43.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      44.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 3)
      45.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 2)
      46.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 1)
      47.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 3)
      48.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 2)
      49.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 1)
      50.หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0580.104(3)/3633 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูง บัญชีค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินค่าตอบแทนสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      52.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      (New)แบบเก็บข้อมูล(KPIsTemplate)
      (New) 1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง การแบ่งกลุ่มวงเงินและการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
      (New) 2.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(5)/ว 2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน (ฐานในการคำนวณฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)
      (New) 3.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน
      (New) 4.แบบหมายเลข1-2
      (New) 5.สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      (New) 6.คำแนะนำในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      (New) 7.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      8.การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
      9.คำแนะนำในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      10.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 0.1 สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      11.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552
      12.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558
      13.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      14.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      15.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
      16.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
      17.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
      18.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      19.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
      20.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      21.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      22.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      23.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      24.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      25.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      26.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      27.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      28.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      29.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)
      30.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
      31.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน วิชาการ (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
      32.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 3)
      33.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 2)
      34.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหาร (ไม่ครองวิชาการ) (แบบที่ 1)
      35.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      36.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      37.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      38.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 3)
      39.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 2)
      40.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบที่ 1)
      41.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 3)
      42.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 2)
      43.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (แบบที่ 1)
      44.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 3)
      45.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 2)
      46.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คณบดี/รองคณบดี (แบบที่ 1)
      47.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 3)
      48.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 2)
      49.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (แบบที่ 1)
      50.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
      51.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557
      52.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556
      53.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
      54.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
      55.กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
      56.กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
      57.กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
      58.กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
      59.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
      60.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งกลุ่มวงเงิน และการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557
      61.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
      62.หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0580.104(3)/2010 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(5)/ว 718 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558
 
ลูกจ้างประจำ
      (New) 1.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
      (New) 2.บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
      (New) 3.บัญชีกำหนดคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ที่ กค 0428/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
      (New) 4.แบบหมายเลข 1 – 4 ลูกจ้างประจำ
      (New) 5.สรุปข้อมูลการลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย
      (New) 6.คำแนะนำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
      (New) 7.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
      8.การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
      9.คำแนะนำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2560
      10.บัญชีกำหนดคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
      11.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลงวันที่ 14 กันยายน 2554
      12.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
      13.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      14.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
      15.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      16.บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงและบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs