Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560
15 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
28 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอโอนข้าราชการฯ มารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันฯ (วุฒิขาดแคลน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
06 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs