Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
16 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ทบทวนการวิเคราะห์ภาระงาน
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน เพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
17 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559
09 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง
08 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
08 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs