สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา

http://www.rmutto.ac.th

Untitled Document
 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ผลภักดี
                    รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                   
                   
 นางสมปอง  นวมสุวรรณ      นายไพฑูรย์  นิลเศรษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยศ  จิตรจักร
รักษาราชการแทน        ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
     ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

                      
                            นางสาวนุศรา   หนูกลัด รองศาสตราจารย์ทนงศักดิ์   วันชัย
                              ผู้อำนวยการกองคลัง            รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

 

http://op.rmutto.ac.th

๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐