สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา

http://www.rmutto.ac.th

ข่าว

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556
14 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานอธิการบดี

การถ่ายทอดความรู้จากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
14 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
14 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำการศึกษา 2554
04 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สำนักงานอธิการบดี

 

1

http://op.rmutto.ac.th

๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐