สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา

http://www.rmutto.ac.th

Untitled Document
 

ปณิ​ธาน

เป็นองค์กรสนับสนุนงานบริหารอย่างมีมาตรฐาน บริการประสานงาน ด้วยความตั้งใจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย”

อัตลักษณ์

   การบริการที่มีประสิทธิภาพ
O = Objective     การทำงานโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์
O = Outcome     การทำงานโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากงาน
P = Performance  การทำงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกลักษณ์

   จิตอาสา (Helping Mind)
H = Happiness    การทำงานที่มีความสุข
E = Effectiveness  การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
L = Leading       การเป็นองค์กรชั้นนำ
P = Planning      การวางแผนการทำงานที่ดี
I = Identify        การแยกแยะการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผล 
N = Neatness      การมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน
G= Geniality      การมีไมตรีจิตรที่ดี

 

http://op.rmutto.ac.th

๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐