สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา

http://www.rmutto.ac.th

Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556-2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี (พ.ศ.2555-2559)
การถ่ายทอดความรู้จากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 สำนักงานอธิการบดี (2555-2559)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 สำนักงานอธิการบดี (2556-2560)
ตารางเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี-2556-2560-ทบทวนประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2558
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 2556-2560ฉบับทบทวน
รายงานการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2556-2560ฉบับทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 สำนักงานอธิการบดี

http://op.rmutto.ac.th

๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐