Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ด้านสารสนเทศ วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
21 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด จำนวน 1
21 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารแฟลต ๕๒ หน่วย วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน
21 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแปรสภาพผลผลิตเกษตร วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
21 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
21 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรศาสตร์บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด