Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

สอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่และปลูกรวบรวมพันธ์ุไม้ จำนวน 1 งาน
19 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงยกตัวโค จำนวน 1 ชุด
17 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จาก สมศ. จำนวน 11 ป้าย
10 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศสอบราคาจ้างเรียกเสนอราคาเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
09 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 งาน
01 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด