Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดที่ ๓ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤษภาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดที่ ๓ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฎิบัติการแปรรูปอาหาร 2
22 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์พร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
18 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศเชิญชวน การสอบราคาจ้างทำโครงการย่อยการผลิตวีดีทัศน์แนะนำ มทร.ตอ. จำนวน 1 งาน
12 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด