Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศเชิญชวนเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิคส์
27 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน ๑ ชุด
27 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
27 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
27 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ (Campus Agreement) จำนวน 1 ระบบ
24 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด