Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ "สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง"
22 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่๒)
14 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
14 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง
01 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
30 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด