Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่และปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ จำนวน 1 งาน
09 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
05 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศสอบสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสรรพวิชญ์บริการและอาคารศูนย์เรียนรวม
05 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบแฟลต 52 หน่วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
03 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จาก สมศ. จำนวน 11 ป้าย (ครั้งที่ 2)
03 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด