Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
17 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดมยาสลบ จำนวน 1เครื่อง
17 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
02 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ร่าง TOR ครั้งที่ 1 งานจ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02 ธันวาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด